Samotno?? bog?w

Автор: Terakowska Dorota

Рубрика: Современная проза

Pi?kna, nowoczesna ba?? rozgrywaj?ca si? w czasach ?redniowiecza i wsp??czesno?ci. Rzecz dzieje si? w ?wiecie budowanym z motyw?w mitologii s?owia?skiej i tradycji chrze?cija?skiej, element?w rzeczywisto?ci ba?niowej i wizji historiograficznej, w kt?rym nowy b?g zajmuje miejsce starych i okrutnych b?stw plemiennych. Przes?aniem autorki jest u?wiadomienie nie tylko m?odemu odbiorcy, konieczno?ci wzajemnej tolerancji mi?dzy lud?mi ?yj?cymi w r??nych ?wiatach, tradycjach i kulturach. Powie?? odznaczona Nagrod? Pozna?skiego Przegl?du Nowo?ci Wydawniczych WIOSNA 98 oraz Nagrod? IBBY 98.

Вся аннотация

Рейтинг: 16Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Terakowska Dorota - Poczwarka 33
Terakowska Dorota - W krainie kota 28
Terakowska Dorota - C?rka Czarownic 50
Terakowska Dorota - Ono 14
Terakowska Dorota - Samotno?? bog?w 16
Terakowska Dorota - Tam, gdzie spadaj? anio?y 42