E. E.

Автор: Tokarczuk Olga

Рубрика: Современная проза

E.E. jest (…), jak pierwsza powie?? Tokarczuk, przypowie?ci? o tajemnicy ludzkiej osobowo?ci i poszukiwaniu sensu ?ycia, ?wiata. Autorka, mimo fantastycznego kostiumu, okultystycznego, gnostycznego, teozoficznego etc. sztafa?u, jest pisark? reprezentuj?c? psychologiczny realizm i sceptycyzm poznawczy. Pisze w mo?liwie atrakcyjny spos?b o rzeczach powa?nych i w powa?nym tonie. Zwr??my uwag?, ?e w jej tw?rczo?ci w og?le nie ma ironii, nawet bardziej wyrazistego humoru. Jest ch?odna wiwisekcja zdarze?, ?ycia i osobowo?ci bohater?w, wielostronny ogl?d zjawiska i towarzysz?cych mu okoliczno?ci.Ciekawe jest obserwowa? jak Tokarczuk zadba?a o uatrakcyjnienie swojej powie?ci, o "wpasowanie" jej w aktualne dyskusje krytyczne i gusty czytelnicze. Jest w E.E. w?tek dzi? tak popularny, jak dojrzewanie ma?ych dziewczynek, s? tropy feministyczne, jest warstwa "New Age-owska", si?ganie do problematyki pogranicza kultur i epok, jest "klasyczna" tradycja powie?ciowa. Nawet tytu? mo?e by? traktowany jako mrugniecie do czytelnika, w kt?rego ?yciorysie zapisa? si? skr?t "E.T.". Wszystko to wzbudza zaciekawienie, ale w ostatecznym rezultacie jest spraw? drugorz?dn?. Prawdziw? warto?ci?, jak? ma do zaproponowania autorka E.E., jest przywr?cenie zainteresowania osob?, jednostk? ludzk?, w pe?ni jej duchowych wymiar?w i nie dezaktualizuj?cej si? tajemniczo?ci. Jest to rodzaj indywidualizmu na miar? epoki, kt?ra si? otworzy?a i nie ma on wiele wsp?lnego z tzw. indywidualizmem Polak?w, jakim dot?d si? szczycili?my. (Miros?aw Ratajczak, "Odra", 1996 nr 2)

Вся аннотация

Рейтинг: 42Другие книги автора
Название книги Рубрика Рейтинг
Tokarczuk Olga - Szafa 22
Tokarczuk Olga - Prawiek i inne czasy 20
Tokarczuk Olga - Dom dzienny, dom nocny 58
Tokarczuk Olga - E. E. 42
Tokarczuk Olga - Podr?? ludzi Ksi?gi 17